ჩამდინარე წყლები

მოცემული პარამეტრების ანალიზი:

 • შეწონილი ნაწილაკები
 • ჟბმ (ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება)
 • ჟქმ (ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება)
 • საერთო ფოსფორი
 • ნავთობპროდუქტები*
 • საერთო აზოტი
 • დეტერგენტები (სზან)
 • ცხიმები
 • ფენოლები
 • ქრომი (Cr+6)*
 • ნიკელი (Ni+2)*
 • თუთია (Zn+2)*
 • ტყვია (Pb+2)*
 • კალა (Sn+2)*
 • რკინა საერთო*
 • სპილენძი (Cu+2)*
 • ფორმალდეჰიდი
 • pH
 • ტემპერატურა