ზედაპირული წყლები

მოცემული პარამეტრების ანალიზი:

 

მაჩვენებლები

საზომი ერთეული

სუნი

ბალები

გემო

ბალები

ფერიანობა

გრადუსი

სიმღვრივე

სიმღვრივის ერთეული (ფორმაზინით)

ან

მგ/ლ (კაოლინით)

სულფატები (SO4 2–)
ქლორიდები (CI – )
ნავთობპროდუქტები, ჯამური
ზედაპირულად აქტიური ნივთიერბები ანიონოაქტიურები
სიხისტე
კალციუმი (Ca)
მაგნიუმი (Mg)
ნატრიუმი (Na)
თუთია(Zn2+),
რკინა (Fe, ჯამური),
მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები
საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები
ე.კოლი
პათოგენური მიკროორგანიზმები, მათ შორის Salmonella
კოლიფაგები
Pseudomonas aerugiosa (მხოლოდ დაფასოებულისათვის)
Streptococus faecalis
ლამბლიებისცისტები
დიზენტერული ამებასცისტები
წყალბადის მაჩვენებელი
პერმანგანატული ჟანგვადობა
საერთომინერალიზაცია (მშრალი ნაშთი) მგ /ლ
ბარიუმი (Ba 2+)
ბორი(B,ჯამური)
დარიშხანი (As,ჯამური)
ვერცხლისწალი (Hg, არაორგანული),
კადმიუმი(Cd, ჯამური)
მანგანუმი(Mn, ჯამური)
მოლიბდენი(Mo, ჯამური)
ნიკელი(Ni, ჯამური)
ნიტრატები(NO-3–ით ხანმოკლე ზემოქმედება),
ნიტრიტები (NO-2–ით ხანგრძლივი ზემოქმედება),
სელენი(Se, ჯამური)
სპილენძი(Cu, ჯამური)
ტყვია(Pb, ჯამური)
ფტორიდები (F -)
ქრომი (Cr6+)
სტიბიუმი(Sb)
ციანიდები(CN-)
პესტიციდების საერთო შემცველობა