პაატა გერმისაშვილი, თევზსაშენი – წყლის ანალიზი

შპს „ბი-ბი-ი“ ლაბორატორიამ განახორციელა ფ/პ პაატა გირმისაშვილის მფლობელობაში მყოფი თევზსაშენი ტბორის წყლის ანალიზი. აღნიშნული ანალიზების შედეგად მოხერხდა ტბორის ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) პროექტის შედგენა.

დაწყების თარიღი: აპრ 2020
დასრულების თარიღი: მაისი 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: ფ/პ პაატა გერმისაშვილი